Wellisaan qabiyyee hibboo uummatatti barsiisuun sirbe eenyu?

Answered

Wellisaan qabiyye hibboo bareechee sirbee eenyu? sirbi isaas maal kan jedhu turee? 

Qondaala Asked on December 2, 2017 in Film and Musics.
Add Comment
2 Answer(s)
Best answer

Haacaaluu Hundeessa

Qondaala Answered on January 16, 2019.
Add Comment

Eebbisaa Addunyaa, Keekiyyaa Badhaadhaa kanbiroos nijiru

Qondaala Answered on December 12, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.