Teknooloojiin fesbuukii fi twitteriin booda dhufu waan akkamiiti laataa?

 Akkuma beekamu addunyaan keenya waan haaraa keessummeessuu dhaan beekamti karaa technology immoo hanga ammaa Facebookii fi twitteriin booda wanti ifoome hinjiru kaanaafuu gara fuulduraatti social media addunyaan eegdu waan akkamiiti taha jettanii yaaddu? Biyya kam keessattis technology kun kalaqamuu dandaha jettanii tilmaamtu? sababnisaahoo?

Folle Asked on December 2, 2017 in Technology.
Add Comment
1 Answer(s)

Mee bakka isaa qofan siif deebisa ” Oromia ” isakaan itti yaadeen deebi’a.

Qondaala Answered on December 3, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.