Tajaajilli masarartii kanaa maalidhaa?

Tajaajilli hibboof.com maalidhaa namni galeef yoo jiraate naaf haa ibsume.

Dabballee Asked on December 7, 2017 in Technology.
Add Comment
2 Answer(s)

Marsariitiin kun bakka namooti gaaffii qaban itti gaafatan tahee namooti beekan immoo deebii itti laatanidha. Kanaaf bifa hibboon moggaafame.

Dabballee Answered on December 8, 2017.
Add Comment

hibboof.com is oromo’s social networking website where question and answering taking place that is why hibboof name come from oromos cultural question and answering method hibboo.

Dabballee Answered on December 9, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.