Mootittiin kun saanduuqa ishee akka argattuu gargaaruu dandeessa?

QweanQwean

Mootittiin kun saanduqa ishee dhabde!

Namoonni mi’ooftuuwwan ishee jalaa hin nyaanne dhugaa himu. Isaan warri hatanii nyaatan ammoo soba dubbatu.

Wayita gaafataman, naamoonni shan akka armaan gadiitti deebii kennan…

Nama 1: ‘Nu keessaa namni tokko nyaateera’

Nama 2: ‘Nu keessaa namonni lama nyaataniiru’

Nama 3: ‘Nu keessaa namonni sadi nyaataniiru’

Nama 4: ‘Nu keessaa namonni afur nyaataniiru’

Nama 5: ‘Nu keessaa namonni shan nyaataniiru’

Namoota meeqatu amanamoo dha? Warri/kan dhugaa dubbate Eenyu?

Qondaala Asked on January 22, 2019 in Social Life.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.