Maal hojjechuuf waadaa gale ture Zuukarbarg?

Maark Zuukerberg rakkoo qabannaa ragaa maamilaa Feesbuuk wajjin jiru amanee, dhiifama gaafate. Hundeessaan Feesbuuk Maark Zuukarbarg walitti dhufeenyi hawaasummaa ‘dogongora uumeen’ ragaan maamiltoota Feesbuuk miiliyoonaan lakkaawamanii dhaabbata gorsaa siyaasaan hatamuu amanee jira. Dhaabbatni Kaambiriij Analitiika jedhamu ragaalee gama maamiltoota siyaasaan jiru seeraan ala fayyadameera jedhamuun himatni irratti dhiyaateera. Ibsa Zuukarbarg barreefaman kenneen dogongorri ‘Amantaa cabsuu’ raawwatameera jedheera.

Ibsa isaa booda, gaaffiif deebii CNN waliin taasiseen ammoo ”baayyeen gadda” jechuun , ”appiiwwan amantaa hin qabne” irratti tarkaanfi nan fudhadha jedhera. ”yoo wanta sirrii ta’uu malu yoo ta’eef” rakkoon kun dhalachuu Koongireesii Ameerikaa fulduratti amanuusaatti akka gammaduus himeera. Yaada Feesbuuk irratti maxxanseen ammoo appilikeeshinoonni ragaalee maamiltootaa hatuun akka isaaniif hindanda’amne gochuuf waadaa galeera.”Nuti ittigaafatummaa ragaalee keessan eeguu qabna, yoo san gochuu dadhabne isin tajaajiluun nuuf hin malu,” jedheera Zuukarbarg. Maal hojjechuuf waadaa gale ture Zuukarbarg? Rakkoolee amma mudataniifi kana duras turan fuuruuf Zuukerberg kaampaniin isaa: Aplikeeshinoota Feesbuukiirratti qorannoo gaggeessuun jijjiirama bara 2104 faceebookirratti godhameen carraa appilikeeshiinootni ragaalee maamilaa argachuuf qaban xiqqeessuu. Qorannoo mala saayinsaawaa qaama alaan applikeeshinoota sochiilee shakkisiisoo raawwatan irratti gaggeessuu qorannoo qaama alaan kanneen walii hin galle dhorkuu Namoota appilikeeshinii kalaqan kan odeeffanoolee nama dhuunfaa seera malee itti fayyadaman dhorkuu fi ”namoota waan kanaan miidhaman” beeksisuu. Gara fuulduraatti Feesbuuk: Carraa oomishtootni appilikeeshinii ragaaleee maamilaaf qaban daranuu xiqqessuun miidhama biroo hambisuu. Daandii Applikeeshinootni ragaa maamiltootaa argachuuf qaban yoo maamilli fedhee ji’a sadi keessatti baneen alatti cufuu ragaalee fayyadamtootni appilikeeshinootaaf kennan xiqqeessuun Abbootiin kalaqaa appilikeeshinii wantoota maamiltootni maxxansan ykn post godhan argachuuf waliigaltee mallateessuufi mirkaneeffannaa argachuu qabu ”Wanta amma ta’erra barannee waltajjii kana naga qabeessa gochuun hawaasni keenyas yaaddoo malee fuulduratti akka demuu goona” jechuun yaada isaa kenneerra Maark Zuukerberg. Maddi:- BBC

 

Qondaala Asked on March 22, 2018 in Technology.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.