Jireenya gammachu qabu akkamiin jiraachuun dandahamaa?

Yeroo baayyee namoonni jireenya gammachuu qabu jiraachuuf amantii fi falasamoota addaa addaa wajjin walqabsiisu San hunda dhagahees dubbisees jira kan amma barbaadu garuu nama ofii isaatiif jireenya isaarraa baratee gorsa naaf Kennu yoo tahe nan filadha.

Dabballee Asked on December 2, 2017 in Social Life.
Add Comment
1 Answer(s)

Waan namni siin jedhudhiisii waan keessikee sitti dubbatu qofa hojjedhu akkasumas waan siin sigammachiisu qofa gochuun.

Folle Answered on December 3, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.