Jarana wallagga lixaatti maaltu ta’aa jiraa?

Kanneen qaamaan achi geessanii argitan wallagga lixaa network iin bilbalaa maaf baduu dandahee mootummaan hoo maaf callisee maaltu tahaa jira nuti firoottan Kenya argachuu hin dandeenye kanneen odeeffannoo qabdan naaf qoodaamee

Qondaala Asked on January 10, 2020 in Social Life.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.