Daldalli tibba kana naannoo an jiru(buraayyuu) keessatti bu’aa argamsiisu waan akkamiiti?

Answered

Qarshii 60,000 qabadheen jira daldalarrattis hirmaachuun fedha naannoon an jirus buraayyuudha sadarkaan barnootaa koo kutaa 12 kan haala gabaa naannoo kanaa beektan daldala akkamii irratti osoo hirmaadhe bu’aa argamsiisuun dandaha.

Dabballee Asked on December 2, 2017 in Business and Economics.
Add Comment
2 Answer(s)
Best answer

Obboleesso fedhiinkee maali hojii humnaa kan qabu moo kan hin qabne hibbookee IFA godhi.

Qondaala Answered on December 3, 2017.
Add Comment

Hoolaa daldali.

Folle Answered on December 3, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.