Afoola Oromoo Keessatti gaheen hibboo maalidhaa?

Afoola Oromoo Keessatti gaheen hibboo maalidhaa waan qabdan naan gahaa.

Dabballee Asked on December 2, 2017 in No Category.
Add Comment
1 Answer(s)

Hibboon hawaasa Oromoo biratti bakka gudda qaba sababni isaas akka ammaa osoo manni barumsa hin eegaliin uummatni Oromoo hibboo fayyadamuun ijoollee isaa sammu qara, akkasumas beekumsa ijoolle ittiin dabaluuf fayyadamaa turan salphumatti mala baruuf barsiisuu oromooti jechuun ni dandahama hanga ammaattille akka taphaatti ni taphatama.

Folle Answered on December 3, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.